علی اکبر طوطی

آتلیه نقاشی پرداز
وب سایت شخصی

آثار:

اسم کار: مطالعه
سایز: 40 × 28
تکنیک: مداد رنگی روی کاغذ

اسم کار: چهره (مادر نقاش)
سایز: 38 × 28
تکنیک: مداد رنگی روی کاغذ

اسم کار: کفاش
سایز: 39 × 29
تکنیک: مداد رنگی روی کاغذ

اسم کار: بدون عنوان
سایز: 39 × 26
تکنیک: مداد رنگی روی کاغذ

اسم کار: کودک کار
سایز: 46 × 31
تکنیک: مداد رنگی روی کاغذ

اسم کار: چهره
سایز: 30 × 39
تکنیک: مداد رنگی روی کاغذ

اسم کار: چهره
سایز: 45 × 32
تکنیک: مداد رنگی روی کاغذ