حمید پرورش

آتلیه نقاشی پرداز
وب سایت شخصی

آثار:

اسم کار: نوشابه خور ها
سایز: 50 × 64
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

اسم کار: کار و تلاش
سایز: 100 × 70
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

اسم کار: نور
سایز: 52 × 40
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

اسم کار: مهتاب
سایز: 30 × 40
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

اسم کار: امید
سایز: 116 × 89
تکنیک: رنگ رو رغن روی بوم

اسم کار: به سوی نور
سایز: 51 × 70
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

اسم کار: بچه های لب حوض
سایز: 60 × 80
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

اسم کار: پیرمرد کتاب فروش
سایز: 60 × 80
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم