سیاوش حسین خانی

آتلیه نقاشی پرداز
وب سایت شخصی

آثار:

اسم کار: بدون عنوان
سایز: 45 × 55
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

اسم کار: مادر
سایز: 62 × 84
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

اسم کار: بازی در ساحل
سایز: 45 × 66
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

اسم کار: بدون عنوان
سایز: 42 × 24
تکنیک: رنگ و روغن روی کاغذ

اسم کار: تفریح تابستانی
سایز: 44 × 35
تکنیک: رنگ رو رغن روی کاغذ

اسم کار: دختر و کتاب
سایز: 64 × 42
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

اسم کار: پنجره
سایز: 42 × 59
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

اسم کار: مادر بزرگ
سایز: 50 × 40
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم